Stowarzyszenie Starszych
Oficerów Mechaników Morskich
w Szczecinie

     

1981 - 2021     
40 lat SSOMM    

Aktualności
09-05-2024
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SSOMMPorządki Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych SSOMM:


07-05-2024
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SSOMM


Koledzy Starsi Oficerowie Mechanicy Morscy,

   Rada Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich informuje, że w dniu 25 maja 2024 r. o godz. 09:30 na Politechnice Morskiej w Szczecinie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SSOMM Oddziału w Szczecinie (numer sali zostanie podany w terminie późniejszym).

Następnie, po godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze całego SSOMM - Oddziałów w Gdyni i w Szczecinie.

Koledzy, którzy nie mogą przybyć osobiście na zebranie, będą mogli upoważnić pisemnie do głosowania innych Kolegów z SSOMM lub złożyć pisemną zgodę na kandydowanie na funkcje w SSOMM.

Wzory Upoważnienia do głosowania oraz Zgody na kandydowanie można pobrać tu:
Upoważnienie do głosowania   Zgoda na kandydowanie


W imieniu Rady Stowarzyszenia
Starszych Oficerów Mechaników Morskich
Oddziału w Szczecinie
Przewodniczący
Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich
st.of.mech.okr. dr hab. inż. Zbigniew Łosiewicz, prof. ZUT w Szczecinie
Tel.kom. +48 600 275 871
horn.losiewicz@wp.pl01-12-2022
Aktualizacja bazy kontaktów SSOMM

   Przewodniczący Rady Oddziału Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich w Szczecinie prosi Członków SSOMM o przesyłanie na nowyy adres SSOMM aktualnych danych kontaktowych (nr telefonu i adres e-mail). Są one niezbędne do weryfikacji i aktualizacji bazy kontaktów Stowarzyszenia.


01-12-2022
Poczta elektroniczna SSOMM (e-mail)

   Informujemy, że na serwerze internetowym Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich zainstalowano i uaktywniono nową usługę informatyczną: pocztę elektroniczną (e-mail). Dzięki temu możliwa będzie komunikacja (dwukierunkowa) Członków SSOMM i Przewodniczącego Rady Oddziału, w każdej sprawie dotyczącej Stowarzyszenia.

Nowy adres e-mail SSOMM: ssomm@ssmm.bzi.pl
   Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r., uległa zmianie wysokość składki. Począwszy od 2014 r. wysokość składki dla Członków pracujących wynosi 150 zł rocznie, natomiast dla Członków niepracujących (emerytów) wynosi 60 zł rocznie. Numer konta pozostaje bez zmian.30 lat SSMM Medale dla Starszych Mechaników Morskie MikołajkiSkładki w wysokości 100zł (pracujący) oraz 40zł (emeryci)
prosimy wpłacać na poniższe konto:

Stowarzyszenie Starszych
Mechaników Morskich
ul. Starzyńskiego 9
71-506 Szczecin
PKO BP SA I/O SZCZECIN
85 1020 4795 0000 9802 0080 3288Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich -
wsparcie stanowiska ZAP w sprawie siarki


Stowarzyszenie
Starszych Mechaników Morskich
Oddział w Szczecinie

Związek Armatorów Polskich
Pan Adolf Wysocki
Sekretarz GeneralnyDot.: Apelu Związku Armatorów Polskich w sprawie Konwencji MARPOL Aneks VI

     Parlament Europejski przyjął Aneks VI do Konwencji MARPOL Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), dotyczący ograniczenia zwartości siarki w paliwach okrętowych w rejonie SECA obejmującym: Morze Bałtyckie, Morze Północne i Kanał La Manche (do max. 0.1% od 1.01.2015), ogromną większością głosów, kierując się - przede wszystkim - względami ochrony środowiska.
W ocenie naszego stowarzyszenia, nie uwzględniono jednak szeregu innych aspektów zagadnienia oraz postulatów, które w debacie publicznej były podnoszone przez środowisko żeglugowe i przemysłowców skandynawskich. Stowarzyszenie Starszych Mechaników Morskich, odnotowując "Apel Związku Armatorów Polskich" skierowany do gremiów decyzyjnych (parlamentarzystów i agend Rządu RP), w pełni popiera tezę o konieczności podjęcia działań wspierających, które umożliwią z jednej strony, zrefundowanie kosztów związanych z przystosowaniem tonażu do wymogów dyrektywy, z drugiej zaś, zabezpieczą dostępność paliw niskosiarkowych w przystępnej cenie w portach polskich.
SSMM wyraża zaniepokojenie stanowiskiem Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która nie zamierza w swojej przyszłej działalności doprowadzić do rozwiązania obecnego problemu dysproporcji kosztów eksploatacyjnych, jakie będą ponosić armatorzy regionów ECA (Emission Control Area), w porównaniu z relatywnie niższymi obciązeniami armatorów państw z rejonu Morza Śródziemnego, Morza Czarnego czy też Atlantyku wschodniego.
SSMM apeluje do Rządu RP o wsparcie inicjatywy Rządu Republiki Francuskiej, który zamierza - w trakcie kolejnego posiedzenia Marine and Environment Protection Committee (MEPC 65) w maju 2013 r. - wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów Konwencji Marpol Anex VI dotyczących ograniczenia zawartości siarki w paliwie okrętowym w rejonie ECA obejmującym Bałtyk, M.Północne oraz Kanał La Manche.
Postulowanym i koniecznym jest jeszcze większe zaangażowanie się ekspertów i przedstawicieli polskiej administracji morskiej, w działalność podkomisji i grup roboczych IMO tak, aby opracowywane projekty rezolucji dotyczących Morza Bałtyckiego, uwzględniały i zabezpieczały polską morską rację stanu, i jednocześnie nie kolidowały z interesem państw członkowskich UE.

Z poważaniem,
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
Starszych Mechaników Morskich
St. Of. Mech. Jerzy Orzechowski
Szczecin, 20.11.2012 r.
Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia
załóg siłowni okrętowych
Udział SSMM w zorganizowaniu seminarium
"Lokalizacja Gazoportu LNG w Świnoujściu"

W dniu 06-07-2006 roku, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie St.Of.Mech.Okr. Henryk Ramęda zaprosił na spotkanie w Urzędzie Morskim w Szczecinie Przewodniczącego SSMM St.Of.Mech.Okr. Marcelego Stelmaszczuka i członka Rady SSMM St.Of.Mech.Okr. Zbigniewa Łosiewicza. Na spotkaniu podjęto decyzję o wsparciu przez SSMM idei lokalizacji gazoportu LNG w Świnoujściu. Ponieważ różne gremia polityczne i gospodarcze z regionu zachodniopomorskiego podejmowały działania w tym kierunku, lecz brakowało wsparcia naukowego, na spotkaniu podjęto decyzję o organizacji w możliwie krótkim czasie sympozjum naukowego, które dostarczy merytorycznych, sumarycznych materiałów obejmujących swą treścią główne aspekty związane z gazoportem. Poproszono Dziekana Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej dr hab.inż. Bogusława Zakrzewskiego, prof. PS o pomoc w doborze ekspertów i nadzór nad merytoryczną stroną sympozjum. Ze względu na bardzo krótki termin i okres wakacyjny przedsięwzięcie to wymagało bardzo sprawnej organizacji. Dyrektor Henryk Ramęda i Dziekan Bogusław Zakrzewski powierzyli funkcję sekretarza sympozjum członkowi SSMM i równocześnie pracownikowi dydaktycznemu Wydziału Techniki Morskiej PS koledze Zbigniewowi Łosiewiczowi, który dobrał do współpracy: dr Dariusza Pielkę, Prodziekana dr inż. Arkadiusza Zmudę i mgr inż. Łukasza Kuźnickiego - głównego informatyka sympozjum. Sympozjum odbyło się 05-09-2006 r. na Wydziale Techniki Morskiej PS. W Sympozjum wzięło udział około 160 przedstawicieli władz regionu wszystkich szczebli, przedstawiciele nauki, gospodarki morskiej, przedsiębiorstw żeglugowych, firm z branży gazowniczej, parlamentarzyści oraz przedstawiciel Ministra Gospodarki Morskiej Rafała Wiecheckiego. Pierwszej części przewodniczył Dyrektor Henryk Ramęda, drugiej Przewodniczacy SSMM Marceli Stelmaszczuk. Nad stroną logistyczną czuwał kolega Zbigniew Łosiewicz jako przewodniczący sekretariatu. Kilkunastu profesorów, dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw i urzędów gospodarki morskiej oraz branży gazowniczej w 17 referatach szeroko przedstawiło problematykę budowy gazoportu. Po dyskusji i podsumowaniu materiału seminarium jednoznacznie stwierdzono, że racje ekonomiczne, geograficzne, gospodarcze, bezpieczeństwa i społeczne przemawiają za lokalizacją gazoportu w Świnoujściu.

Komplet materiałów, podsumowanie i wnioski z sympozjum przekazano Premierowi RP, Ministrowi Gospodarki Morskiej Rafałowi Wiecheckiemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Robertowi Krupowiczowi, Marszałkowi Sejmiku Zachodniopomorskiego Zygmuntowi Meyerowi, przedstawicielom PGNiG oraz uczestnikom sympozjum.

Przewodniczący SSMM w Szczecinie
St. Of. Mech. Okr. Marceli Stelmaszczuk
List poparcia Stowarzyszenia dla idei lokalizacji gazoportu w Świnoujściu

SSOMM w Szczecinie
71-506 Szczecin
ul. Teofila Starzyńskiego 9

ssomm@ssmm.bzi.pl


Copyright © 2017 - 2022 KM